وحدت یا تعدد دولت اسلامی در قلمرو جهان اسلام از دیدگاه مذاهب خمسه
123 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: نویسنده
دانشگاه: مذاهب اسلامی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : صادق قدیمی/ محمد جعفری هرندی