از بود تا نمود علم و عالم
288 بازدید
موضوع: سایر

امروزه با توجه به ضرورتهای اجتماعی و قوانین حاکم بر جوامع انسانی هر فردی باید تحصیلات کلاسیک داشته و مدارج علمی را طی نموده و مدارک علمی را نیز اخذ نماید. اما آنچه در این میان به حاشیه رانده شده و در اکثر موارد به امری فرعی مبدل میشود همانا اصل علم آموزی و هدفی است که انسان برای آن و بخاطر آن در این مسیر قدم نهاده بود. هدف علم و علمی هرچه باشد (از پاسخگویی به ضرورتها و نیازهای بشری گرفته تا اهداف و غایات دیگر) قطعا اصالت مدرک و توقف در آن و رهاکردن اصل علم و اخذ مدرک برای مدرک نبوده است. لذا مشاهده میکنیم که امروزه بین نمود و ظاهر علم و عالم با بود و حقیقت آن شکاف قابل ملاحظه ای وجود دارد که محصول همین نوع از نگاه و جایگزینی ابزار به جای هدف و اصالت دادن به ابزار و آلت می باشد. ثمره این نحوه از نگاه حتی در پژوهشهای علمی و تحقیقات اندیشمندان نیز ملموس و محسوس است که بلحاظ صوری و محتوایی در بسیاری از موارد با مطلوب و متوقع از عناوین پژوهشها و تحقیقات فاصله ای بس دور و دراز دارد.