مشخصات فردی و زندگینامه
نام:صادق
نام خانوادگی:قدیمی
شهرت:قدیمی
پست الکترونیک:ghadimi_sadegh@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم سیاسی

زندگی نامه

سال ورود به حوزه 1384 - 1385

اتمام سطح یک 1387-1388

اتمام سطح دو 1389-1390

ورود به درس خارج 1390-1391

اتمام ارشد 1392-1393

همکاری با نهادهای پژوهشی و پژوهشگاهها در حوزه رجال و تراجم و تصحیح مخطوطات از سال 1390 ادامه دارد