مشخصات فردی و زندگینامه
نام:صادق
نام خانوادگی:قدیمی
شهرت:قدیمی
پست الکترونیک:ghadimi_sadegh@yahoo.com
تلفن همراه:09199851436
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، سایر

زندگی نامه


سال ورود به حوزه 1384

اتمام سطح یک 1388

اتمام سطوح (پایه ده) 1390

ورود به درس خارج 1390-1391

اتمام ارشد 1392-1393

اساتید سطوح حوزوی:

استاد میرزا طه رضایی. استاد میرزا ابراهیم وثوقی. استاد محمد تقی صاحب‌الزمانی.استاد اکبر مختاری. استاد محسن حسن‌زاده. استاد مجتبی نظری.

اساتید درس خارج:

حضرات آیات جعفر سبحانی،ناصر مکارم شیرازی،محمدعلی گرامی، احمد عابدی، ابوالقاسم علیدوست، سید محمد امین خراسانی،سیدکاظم مصطفوی،محمد علی خزائلی.

اساتید دیگری که در به مناسبت های مختلف و در دوره های گوناگون آموزشی - پژوهشی از ایشان بهره برده ام:

محمدمهدی میرباقری،محسن اراکی، احمد مبلغی، عباس کعبی نسب، عبدالحمید پارسانیا، عبدالحسین خسروپناه، عبدالحمید واسطی، اکبر میرسپاه، محمدحسین ملک زاده و...